www.omkonst.com:
Bortvändheten och natten
Thomas Wågström, "In Heaven on Earth", Galleri Final, Malmö, 17/11 – 18/12 2016
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
"Nackar" © Thomas Wågström

Nackar, lite hår, en antydan av bara axlar, det är det hela. Fotografen Thomas Wågströms bilder i serien Nackar kan liknas vid en radda stoppskyltar, en ovilja att kommunicera, att lära känna – en lika tydlig som enkel signal om ett hit men inte längre. Betraktat som iscensättning är fotografen den kontaktsökande och de avbildade som de avvisande, en ansats från den ene till den andre – som inte fallit väl ut.
    Det här är naturligtvis onödigt psykologiserande, bilders innebörder kan som bekant snirkla runt lite på egen hand, säga något oavsett bakgrund eller avsikt. Under alla omständigheter är bortvändheten, här som i så många andra fall, mer talande, intresseväckande, än vad den korrekt uppställda ansiktsbilden (av samma människor) förmodligen hade varit.

"Allt som är i himmelen" © Thomas Wågström

Lika motsägelsefullt är det faktum att bilden av natten (med sitt mörka lugn) verkar bära på mer liv än dagen – om än i fördold form.
Just dessa båda komponenter, bortvändheten och natten, är bärande delar i Wågströms fotografier. När fotografen vänder kameran ner mot marken, från sin balkong på trettonde våningen, åstadkommer han en atmosfär liknande den i bilderna av nackarna.
     Sviten På jorden – betraktar människor uppifrån och ner, människor som (återigen) glider fotografen förbi, som inte ser, eller inte vill se, honom. De senare bilderna pendlar mellan smygtittandet (på ett äldre par som i all hast hälsar på varandra framför hyreshuset eller på det lilla krypande barnet i lekparken), mellan det film noir-lika spionerandet (på den ensamma kvinnan vid husknuten) och det gåtfullt mystiska i bilden av den ensamme mannen bland träden. Det är klart att natten har sin roll i betydelseskapandet.

Till detta kommer, slutligen, konstnärens molnbeströdda natthimlar (i serien Allt som är i himmelen). Först tyckte jag inte alls att moln på en natthimmel hörde hemma här (bland alla smygporträtterade människogestalter) men ser sedan hur just dessa moln bara accentuerar den talande stumheten hos de bortvända ansiktena och i bilden av människor på håll.
    Den som likt jag, missade de tre bildseriernas fulla volym på Fotografiska i våras kan ta del av samma bilder i Wågströms böcker. Man kan dröja kvar för mindre än så här.

Malmö 2016-11-30 © Martin Hägg


 


 

 

 


"På jorden" © Thomas Wågström


"På jorden" © Thomas Wågström


"På jorden" © Thomas Wågström


Galleri Final, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com